انرژی درمانی مسیر معنویت 3.33/5 (3)

انرژی درمانی در مسیر معنویت انرژی درمانی یا پرانا درمانی یکی از روشهای درمانی طب مکمل یا طب کل نگر می باشد که در آن درمان بر اساس هاله و چاکراها انجام می شود. هر چند در سالهای اخیر افراط و تفریط هایی در کشور ما در مورد انرژی درمانی انجام شد و هر کس […]

ادامه مطالب