تفسیر نقاشی کودکان زیر ۶ سال 4/5 (1)

تفسیر نقاشی کودکان زیر ۶ سال نقاشی با فشار انگشت چه بچه هایی اینگونه نقاشی می کشند؟ بچه های زورگو، بچه های افسرده، عصبی، بچه های پرصحبت نقاشی های شلوغ می کشند، بچه های کم صحبت نقاشی های خلوت می کشند. در نقاشی های کودکان از اینکه به آنها بگویید چی بکشید خودداری کنید و […]

ادامه مطالب