اصفهان . نجف آباد

برچسب: احساس رضایت

به کجا چنین شتابان 4.25/5 (4)

به کجا چنین شتابان لطفا از سرعت زندگی خود بکاهید. یه وقت هایی اینقدر در زندگی کردن و انجام کارها سرعت داریم که انگار در میدان مسابقه هستیم و باید هر چه سریع تر و به هر قیمتی به خط پایان برسیم. پیشنهاد می کنم یک روز بدون سرعت زندگی کنید و ببینید آن هایی […]

مهارت خودآگاهی 5/5 (2)

مهارت خودآگاهی ای   آنکه  تو طالب خدایی ، به خودآ   در خود بنگر  کز تو  جدا   نیست خدا                اول به خودآ ،گر به خود آیی ،به خدا          اقرار  نمایی     به      خودآیی  خدا             […]