الگو برداری یا کپی کردن 4/5 (3)

الگو برداری یا کپی کردن! یکی از روشهای سریع در جذب ثروت روش الگو برداری است اگر به شکل صحیح انجام شود،می توان گفت زبان بدن و زبان رفتاری بین تمام مردم دنیا یک شکل و قراردادی است یعنی وقتی یک نفر افسرده باشد چه در چین باشد چه در ایران و چه هر کجای […]

ادامه مطالب